Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu

15. Jula 2019.

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštituNadležnostiPravilnik o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na jednokratne novčane pomoći iz Budžeta Grada TuzlaPravilnik o postupku za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje osoba koje su u stanju socijalne potrebePravilnik o načinu raspodjele finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla medijskim subjektimaPravilnik o kriterijima i postupku raspodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacijaPravilnik za dodjelu finansijskih sredstava sa pozicije Grant neprofitnim organizacijama – Kulturno nacionalna udruženjaOdluka o načinu raspoređivanja finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama po LOD metodologijiPravilnik o kriterijima i postupku raspodjele sredstava za sufinansiranje manifestacija sa pozicije „Grant za kulturnu manifestaciju-Ljeto u Tuzli“Pravilnik za korištenje sredstava iz Budžeta Grada Tuzle sa pozicije „Izdaci za manifestacije od posebnog značaja za grad„Odluka o uslovima, postupku, visini i kriterijima za dodjelu Nagrade Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja Grada TuzlaStalni poziv omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja Grada TuzlaSpisak organizacija civilnog društva koje svoje aktivnosti obavljaju na teritoriji grada TuzleManifestacije koje je Grad Tuzla sufinansirao/finansirao iz Budžeta Grada Tuzla po Javnom pozivu za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija u 2019. godiniPravilnik za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za lica kojima je prestao radni odnos u vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovanog pandemijom koronavirusa COVID 19
Pomoćnik gradonačelnika za Službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu

Mr.sci. Asja Redžić

Adresa: ZAVNOBiH-a br. 11
Telefon: 035/307-325; 307-327; 307-317
E-mail: asja@tuzla.ba

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu:
– prati stanje i provodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti kulture, sporta, mladih, socijalne i zdravstvene zaštite, brige o starima, javnog informiranja, i drugih oblasti iz svoje nadležnosti,
– rješava u upravnim stvarima iz okvira svoje nadležnosti, vodi propisanu službenu evidenciju i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
– vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje prava na proširene oblike socijalne pomoći, obavezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba, dodjelu nagrada učenicima, studentima i sportistima, realiziranje projekata i dodjelu namjenskih sredstava korisnicima iz oblasti kulture, sporta, obrazovanja, mladih, zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, kao i za realizacju projekata vezanih za socijalnu uključenost građana, nevladin sektor, vjerske zajednice, mlade i nacionalne manjine i drugih oblasti iz okvira svoje nadležnosti,
– izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata i propisa iz oblasti za koju je nadležna i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom,
– prati stanje, predlaže mjere i provodi utvrđenu politiku u oblasti predškolskog obrazovanja, ostvarivanje prava nacionalnih manjina i pitanja mladih,
– obavlja poslove vezane za organizaciju kulturnih manifestacija iz nadležnosti Grada Tuzla,
– obavlja druge poslove u okviru zakonom i drugim propisima utvrđenog djelokruga rada.