ReLOaD

O ReLOaD projektu

Istraživanje percepcije građana – Infografika

Rezultati evaluacije i informacije u vezi sa predloženim projektnim prijedlozima od strane organizacija civilnog društva (OCD) u toku Javnog poziva u okviru ReLOaD projekta koji je bio otvoren od 11. septembra do 23. oktobra 2019. godine

Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja Grada Tuzla za učešće u u Evaluacionoj komisiji u u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području grada Tuzla

Zapisnik o o procesu izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja Grada Tuzla za učešće u evaluacionoj komisiji u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Izvještaj o održanom III mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Gradu Tuzla

Ponovljeni poziv organizacijama civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u okviru okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području Grada Tuzla

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na četvrtom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projekatnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Gradu Tuzla

Poziv organizacijama civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u gradu Tuzli

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na trećem mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projekatnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Gradu Tuzla

Izvještaj o održanom III mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Gradu Tuzla

Izvještaj o održanom II mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Gradu Tuzla

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na drugom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projekatnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Gradu Tuzla

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na prvom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Gradu Tuzla

Izvještaj o održanom prvom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Gradu Tuzla

GRAD TUZLA U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE: JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

Poziv na Javnu raspravu Tuzla RELOAD 2019

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je trogodišnji projekat (februar 2017-februar 2020. godine), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Lokalne vlasti – civilno društvo u Tuzli
Grad Tuzla se obavezao da na transparentan način finansira projekte od javnog interesa koje će provoditi organizacije civilnog društva, sa ciljem poboljšanja životnih uslova za svoje građane. Posebna pažnja je posvećena projektima koji pružaju socijalne usluge za one najranjivije, uključujući projekte koji se tiču ravnopravnosti spolova, zaštite okoline, te ljudskih prava. ReLOaD unaprijeđuje mehanizme putem kojih lokalne uprave finansiraju organizacije civilnog društva u skladu s lokalnim razvojnim prioritetima. Na taj način ReLOaD program, u partnerstvu sa lokalnim vlastima širom Zapadnog Balkana, doprinosi povećanju uključenosti civilnog društva u procese donošenja odluka i poboljšanju nivoa pružanja usluga građanima.
U 2018. godini u Tuzli se implementiraju sljedeći projekti/aktivnosti:

Projekt “Sam svoj gazda” (Fondacija tuzlanske zajednice)
Cilj je animirati mlade osobe na području Grada Tuzla, te kompanije kako bi se ojačale poduzetničke kompetencije mladih i stvaranje boljih uslova za njihovo samozapošljavanje. Polaznici edukacije koja je organizovana u Tuzli imali su priliku čuti praktične savjete od predstavnika gradske uprave i stručnjaka iz prakse kako bi svojim savjetima pomogli budućim mladim poduzetnicima u pisanju poslovnog plana koji će u toku godine komisiji služiti za selekciju najbolja i najperspektivnija poslovna plana. U radionicama učestvuje 20 mladih osoba.
Nakon selekcije, sa učesnicima čiji su projekti ocjenjeni najboljim i najperspektivnijim će biti potpisan Ugovor o dodjeli sredstava za pokretanje poduzetničkog poduhvata.
Uvažavajući različite pravne oblike registrovanja poduzetničkog poduhvata (obrt, doo, agencija ili sl.), učesnicima će biti omogućeno da u roku do 2 mjeseca registruju preduzeće, te započnu svoju poslovnu aktivnost u Tuzli.

Projekt „Jačanje socijalne uključenosti djece i mladih sa invaliditetom“ (Centar „Koraci nade“)
30 korisnika, djece i mladih sa invaliditetom imalo je priliku da kroz informativno-edukativne radionice stiče znanje o značaju uzgoja i korištenja ljekovitog, začinskog i ukrasnog bilja. U okviru radno okupacione terapije djeca i mladi sa invaliditetom su sadili, presađivali i svakodnevno brinuli o biljkama u plasteniku, te kroz radionice kreativnog pakovanja izrađivali ambalaže za krajnje proizvode koji će nastati u plasteniku. Realizovana su 3 predavanja na teme “Uvod u plasteničku proizvodnju i mikrozemljoradnju”, “Začinsko bilje” i “ Ljekovito bilje” i praktična savjetovanja za rad u plasteniku za osoblje Centra od strane stručnih lica iz Udruženja „Snaga žene“. Realizovane su 3 stručne posjete plasteničkoj proizvodnji u Tuzli i Sarajevu. U objektu Centra „Koraci nade“ održano je 10 zajedničkih radionica o značaju ljekovitog bilja i ukrasnog cvijeća djece i mladih sa invaliditetom i njihovih vršnjaka iz 10 osnovnih škola iz Tuzle. Učenici iz škola su dali svoje pozitivno mišljenje o mogućnostima djece i mladih sa invaliditetom, aktivno se uključili u aktivnosti projekta i pozitivno prihvatili svoje vršnjake sa invaliditetom.
Uređeno je i dvorište centra – posuto tucanikom i utabano kako bi se korisnici u invalidskim kolicima lakše kretali, postavljen je plastenik, izrađeni i postavljeni stolovi za plastenik, te postavljene zaštitne ograde za ulaz u dvorište.


Projekt „Unapređenje turizma kroz obnovu Arheološkog parka u Tuzli“ (Udruženje za razvoj NERDA)
Cilj projekta jeste doprinijeti razvoju i promociji turističkih potencijala grada Tuzla kroz djelomičnu obnovu Neolitskog sojeničkog naselja – Arheološkog parka u Tuzli, koji NERDA sprovodi u saradnji s JKP ‘Pannonica doo’ Tuzla.

U maju su organizovane interaktivne edukativne radionice za 112 učenika iz tri osnovne škole iz Tuzle, a učešćem na ovim radionicama prošireno je znanje mlađe populacije o kulturno-historijskom i prirodnom nasljeđu našeg grada.

Dodatno, u proteklom periodu realizovane su aktivnosti kojima će se poboljšati sadržaj sojenica u Arheološkom parku kroz nabavku novih i obnovu postojećih eksponata muzejske postavke Arheološkog parka. Te aktivnosti podrazumijevaju izvođenje unutrašnjih zanatskih radova, rekonstrukciju vještačkih vatri u sojenicama, nabavku kravljih i janjećih koža te izradu novih lutki-eksponata u sojenicama.

U toku je i izrada inovativnog web alata za promociju jedinstvene turističke ponude koju je grad Tuzla razvio kroz izgradnju kompleksa Panonika. Pomoću web stranice panonikasojenice.ba (u izradi) posjetioci će kroz sferne panorame pogledati unutrašnjost pojedinih sojenica, sadržaj Arheološkog parka kao i turističku ponudu kompleksa Pannonica.

Projekt „Testiranje morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola (Sportski savez grada Tuzla)
, u saradnji sa Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli i odjelom Sportske medicine pri Domu zdravlja “Dr. Mustafa Šehović” Tuzla.
Cilj projekta je identifikovati tjelesne poremećaje kod djece učenika od prvog do četvrtog razreda 27 osnovnih škola Grada Tuzla za dijagnostiku i monitoring deformiteta kičme, poremećaja u stavu (držanju) tijela kao i stepena pokretljivosti kičme i vrata, te izvršiti usmjeravanje o izboru sporta i stvaranja stabilne i relavantne baze podataka prijeko potrebne za širu društveno-ekonomsku zajednicu.
Izvršeno je testiranje učenika iz sedam osnovnih škola grada Tuzla, a ukupno je istestirano 697 učenika. U sportske aktivnosti uključeno je 365 učenika, od tog broja 146 djevojčica i 219 dječaka. Najveći broj dječaka (71) uključen je u fudbal, a djevojčice u karate i gimnastiku.
Uticaj projekta se ogleda u analizi stanja motoričkih sposobnosti učenika i ovo je prvi put da se obuhvati ovako velika populacija učenika.
Dosadašnja sprovedba je ukazala na veliki deficit motoričkih sposobnosti učenika, a informacije koje su dobijene su dobra osnova za razvoj programa i strategije razvoja motoričkih sposobnosti učenika.

Projekt “Aktivizmom i razvojem vještina do socijalne uključenosti slijepih“ (Udruženje građana oštećenog vida Tuzla)
Cilj projekta je poboljšanje položaja slijepih i slabovidnih osoba, te su pokrenute kreativne radionice za slijepe i slabovidne osobe u smislu unapređenja svakodnevnih vještina kao što su prepoznavanje novca, postavljanje stola, pripremanje hrane.
Bez navedenih znanja, koja uglavnom ne mogu steći u porodici, slijepe osobe su ovisne o drugima i isključene iz društva. Udruženje je prepoznalo problem i pružilo priliku onima koji žele da naprave pozitivne promjene u svom životu.
Vještine je potrebno dalje razvijati i poticati slijepe osobe na praktično korištenje stečenih znanja.

Projekt “Unapređivanje socijalne zaštite osoba sa intelektualnim teškoćama” (Udruženje za socijalno uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama TK)
Realizacijom projekta omogućen je dalji razvoj usluga u zajednici koje Udruženje realizira kao inovaciju postojećeg sistema socijalne zaštite za osobe sa intelektualnim teškoćama.
Fokus je na razvoju socijalnog poduzetništva za osobe sa invaliditetom i radnom angažovanju 40 osoba sa intelektualnim teškoćama u poljoprivrednoj proizvodnji i uzgoju peradi.
Izvršena je priprema zemljišta površine oko 8 duluma , te zasađeno oko 3.100 sadnica raznog povrća. Za farmu je nabavljeno 40 tučića, a dvije osobe su uposlene za brigu o njima.

 

Pratite ReLOaD projekat i na Facebook-u:  RELOADWesternBalkans

Analiza dodjele sredstava za civilno društvo iz budžeta Grad Tuzle

[1] *Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti