Gradska uprava

19. Novembra 2014.

Za obavljanje poslova lokalne samouprave i upravnih i s njima povezanih stručnih poslova osnivaju se organi uprave. Organi uprave u Gradu Tuzli (u daljem tekstu: Grad) su službe za upravu. Za obavljanje stručnih poslova, koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezanih upravnih poslova, mogu se osnivati gradske upravne organizacije. Upravne organizacije, iz prethodnog stava mogu biti gradski zavodi, direkcije i gradske organizacije, koje se organiziraju u sastavu gradskih službi za upravu ili samostalne upravne organizacije. Upravne organizacije iz predhodnog stava ovog člana osniva Gradsko vijeće, svojom Odlukom. Odlukom iz prethodnog stava, u skladu sa Zakonom utvrđuje se potreba za osnivanjem upravne organizacije, nadležnost i rukovođenje i druga pitanja od značaja za rad i rukovođenje upravne organizacije.

Odluka o organizaciji i djelokrugu rada uprave Grada Tuzle,prečišćeni tekst

 

Službe za upravu su:

Stručna služba za poslove Gradonačelnika
Služba za budžet i finansije
Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu
Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu
Služba za komunalne poslove, izgradnju i pitanja mjesnih zajednica
Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline
Služba za geodetske poslove i imovinsko-pravne poslove
Služba za inspekcijske poslove
Služba za opću upravu i zajedničke poslove
Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica
Služba civilne zaštite
Služba za internu reviziju
Stručna služba vijeća

Upravna organizacija je:

Zavod za urbanizam Tuzla

Gradsko Pravobranilaštvo
Sekretar organa državne službe
Savjetnici gradonačelnika