Gradska uprava

19. Novembra 2014.

Za obavljanje poslova lokalne samouprave i upravnih i s njima povezanih stručnih poslova osnivaju se organi uprave. Organi uprave u Gradu Tuzli (u daljem tekstu: Grad) su službe za upravu. Za obavljanje stručnih poslova, koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezanih upravnih poslova, mogu se osnivati gradske upravne organizacije. Upravne organizacije, iz prethodnog stava mogu biti gradski zavodi, direkcije i gradske organizacije, koje se organiziraju u sastavu gradskih službi za upravu ili samostalne upravne organizacije. Upravne organizacije iz predhodnog stava ovog člana osniva Gradsko vijeće, svojom Odlukom. Odlukom iz prethodnog stava, u skladu sa Zakonom utvrđuje se potreba za osnivanjem upravne organizacije, nadležnost i rukovođenje i druga pitanja od značaja za rad i rukovođenje upravne organizacije.

 

Službe za upravu su:

Stručna služba za poslove Gradonačelnika
Služba za budžet i finansije
Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu
Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu
Služba za komunalne poslove, izgradnju i pitanja mjesnih zajednica
Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline
Služba za geodetske poslove i imovinsko-pravne poslove
Služba za inspekcijske poslove
Služba za opću upravu i zajedničke poslove
Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica
Služba civilne zaštite
Služba za internu reviziju
Stručna služba vijeća

 

Upravna organizacija je:

1.  Zavod za urbanizam Tuzla

Upravna organizacija Zavod za urbanizam Tuzla organizira se kao samostalna upravna organizacija u skladu sa odlukom Gradskog vijeća.

Gradsko Pravobranilaštvo

 

Savjetnici gradonačelnika su:

Savjetnik gradonačelnika Kemal Kurević

Opis poslova:

 • obavlja stručno-savjetodavne poslove u pitanjima koji proističu iz samoupravnog djelokruga grada,

Savjetnik gradonačelnika Vedran Lakić
Opis poslova:

 • Kreiranje projekata i priprema projektnih aplikacija za sredstva iz EU i drugih fondova
 • Implementacija projekata odobrenih od strane EU i drugih fondova
 • Koordinacija pri realizaciji projekata koje Grad Tuzla implementira sa međunarodnim organizacijama iz BiH

 

Sekretar organa državne službe Almir Šuta

Opis poslova:

 • koordinira izradu godišnjeg programa rada gradonačelnika na osnovu predloženih programa rada gradskih organa uprave, stručnih i drugih službi,
 • usmjerava rad gradskih organa uprave, stručnih i drugih službi u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni u programu rada gradonačelnika,
 • podnosi izvještaj gradonačelniku o realizaciji godišnjeg programa rada i osigurava izvršenje poslova po nalogu gradonačelnika,
 • osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Sekretara organa državne službe,
 • upoznaje gradonačelnika o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema,
 • pomaže gradonačelniku u rukovođenju i neposredno vrši poslove po nalogu načelnika,
 • organizuje i stara se o osiguravanju uslova za rad Kolegija gradonačelnika kao i stalnih i povremenih komisija i drugih radnihtijela koje formira gradonačelnik,
 • ostvaruje saradnju sa pomoćnicima gradonačelnika u cilju blagovremene izrade i dostavljanja materijala za sjednice Kolegija,
 • stara se o realizaciji poslova i zadataka u vezi sa sjednicama Kolegija gradonačelnika,
 • prima inicijative i prijedloge upućene gradonačelniku i dostavlja ih nadležnim službama na obradu,
 • obezbjeđuje pravno-tehničku obradu akata usvojenih na sjednicama Kolegija gradonačelnika,
 • stara se o objavljivanju odluka i drugih akata koje donosi gradonačelnika iz svoje nadležnosti,
 • obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.

 

Institucionalno

Novije vijesti