E-matičar

4. Oktobra 2020.

Poštovani korisnici usluge E-matičar,

Izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja o činjenicama iz matičnih knjiga izdaju se u skladu sa članom 64. stav 1. Zakona o matičnim knjigama”(Sl. novine FBiH”, br. 37/12 i 80/14) na usmeni ili pisani zahtjev lica na koje se odnose podaci, njegovog punomoćnika ili člana njegove uže i šire porodice, usvojitelja ili staratelja.

Pod užom i širom porodicom koja može tražiti izdavanje izvoda ili uvjerenja za lica na koja se odnose podaci iz matičnih knjiga, smatraju se sljedeća lica i to:

  • uža porodica (bračni partner – bračni i vanbračni, te djeca rođena u braku i vanbračnoj zajednici, usvojena i pastorčad),
  • šira porodica (roditelji – otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji, unuci, braća, sestre, djedovi i bake).

Kao dokaz za utvrđivanje tog svojstva služe identifikacioni dokumenti (lična karta, pasoš i dr.), svjedoci, lično poznanstvo matičara i tih lica i, prema potrebi, drugi dokazi.

(tačka 151. stav . Uputstva o načinu vođenja matičnih knjiga, ”Sl. novine FBiH”, br. 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15)

Do stupanja na snagu propisa koji regulišu oblast elektronskog potpisa i elektroničkog dokumenta, moguće je postupati samo po zahtjevima koji su zaprimljeni pisanim pitem (putem pošte), a zahtjevi zaprimljeni elektronskim putem (putem email-a, fax-a) do daljnjeg se ne mogu obrađivati.

Ovdje možete preuzeti:

Zahtjev je potrebno: odštampati, popuniti, vlastoručno potpisati i sa potrebnim prilozima dostaviti putem pošte na adresu:

GRAD TUZLA
Služba za opću upravu i zajedničke poslove
ZAVNOBIH-a 11,
75000 Tuzla

Ukoliko zahtjev nema formalnih nedostataka (dostavljeni su dokaz o plaćanju takse, dokaz o srodstvu i sl.) izvodi/uvjerenja bit će poslani na adresu podnosioca zahtjeva u roku od 8 dana od prijema zahtjeva.

TROŠKOVI IZDAVANJA IZVODA I UVJERENJA IZ MATIČNIH KNJIGA

 Administrativna taksa:

Tarifni broj 5. Odluke o administrativnim taksama i Tarifi općinskih administrativnih taksi („Službeni glasnik Općine Tuzla“ br. 7/12, 8/12 i „Službeni glasnik Grada Tuzla“ br. 10/19):

  1. Izvod i uvjerenja iz matičnih knjiga: 3 KM po izvodu/uvjerenju
  2. Internacionalni izvodi iz matičnih knjiga: 10 KM po izvodu
  3. Uvjerenje o nepostojanju smetnji za zaključenje braka pred inostranim organom: 30 KM

Troškovi poštarine:

  1. Dostava unutar BiH: 4 KM
  2. Dostava u inostranstvo: 10 KM

Primjer obračuna troškova:

Traženi dokumenti: Internacionalni izvod iz MKR, Izvod iz MKV i Uvjerenje o državljanstvu
Dostava u: inostranstvo
10 (internacionalni izvod) + 3 (obični izvod) + 3 (uvjerenje) + 10 (dostava) =26 KM

Instrukcije za uplate iz BiH

Račun broj: 1321000185060197
Primalac: GRAD TUZLA
Adresa: ZAVNOBIH 11, Tuzla
Vrsta prihoda: 722131
Općina: 094
Svrha uplate: administrativna taksa
Budžetska organizacija 1001001

Instrukcije za uplate iz inostranstva

Institution: NLB BANKA DD SARAJEVO,  BIC: TBTUBA22XXX
Beneficiary Customer: IBAN: BA391321010130861883
GRAD TUZLA
ZAVNOBIHA 11
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Purpose of payment: Naknada za izvode iz matičnih knjiga
Details of charges: OUR
(Napomena: odabir opcije OUR je obavezan, čime uplatilac preuzima troškove bankovne provizije)

KONTAKTI ZA DODATNE INFORMACIJE:

Telefon: 035/307-409, 035/307-410

Email: maticniured@tuzla.ba

GRAD TUZLA
Služba za opću upravu i zajedničke poslove

Institucionalno

Novije vijesti